DA.捌玖集合設計-89 DESIGN STUDIO
D.Suvi Wang. Ian Su.
 
 
下午茶的由來是從維多利亞時代, 由貝佛公爵的夫人安娜開始盛傳, 據傳當代還有段關於午茶的小故事 -
 
此茶有愛戀之情、守護的意味, 也成了今天的『雅朵午后飲』。
 
 
 
 
 
 
 

You may also like

Back to Top